اغلاقnull
1/1
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos con el premio al Mejor Jugador y la Bota de Bronce del Mundial Sub-17 de 2007 - 17-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
اغلاق
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos con el premio al Mejor Jugador y la Bota de Bronce del Mundial Sub-17 de 2007 - 17-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
 • Real Madrid - Toni Kroos - 16-07-2014
صورة 

توني كروس، المنضم حديثا لريال مدريد